.(RA) של עמותות וארגונים לדלקת מפרקים שגרונית (network)

ברוכים הבאים ללוח הנתונים של ישראל בתוך לוח הנתונים שנאסף במסגרת הרשת

עניין נוספים להבין את העובדות על המחלה ואת הפערים במעקב ע"י הרופאים והטיפול

עצמו לוח הנתונים יכול לסייע למתמודדים עם דלקת מפרקים ובעלישגרונית (RA) ובעלי

ישראל

מידע בריאותי כללי

444.8 מיליארד

535.4%

635.4%

הוצאה שנתית לבריאות

השמנת יתר (% מהאוכלוסייה)

מעשנים (% מהאוכלוסייה)

19.3 מיליון

280.7 שנים

384.8 שנים

כלל האוכלוסיה

תוחלת חיים - גברים

תוחלת חיים - נשים

דלקת מפרקים בישראל

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

סך כל האנשים החיים עם דלקת מפרקים

נשים

גברים

תדירות (ל-1,000 נפש בשנה)

הערכה של אנשים שחיים עם דלקת מפרקים בשנת 2040

עלות דלקת מפרקים לחברה (עלויות לבריאות והפסד לכלכלה)

מודלים של טיפול בדלקת מפרקים שגרונית

לא דווח

לא דווח

725%

813%

מודל טיפול סטנדרטי

מספר ראומטולוגים לכל 75,000 אוכלוסייה

זמן עד לאבחון RA לאחר שחוו תסמינים ראשונים (% מהחולים תוך חודש אחד)

זמן המתנה של חולי RA לביקור ראומטולוג ראשון (% מהחולים מעל 3 חודשים

דלקת מפרקים שגרונית בישראל

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

לא דווח

סך כל האנשים החיים עם RA

נשים

גברים

תדירות (ל-1,000 נפש בשנה)

אומדן אנשים החיים עם RA בשנת 2040

עלות RA לחברה (עלויות לבריאות והפסד לכלכלה)

חסמים לטיפול וירטואלי

חוסר כישורים דיגיטליים

גישה לאינטרנט

עלות אלקטרוניקה

שפה

1 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .
https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2020/Population-of-Israel-on-the-Eve-of-2021.aspx


2 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תמותה ותוחלת חיים.
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx


3 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . תמותה ותוחלת חיים. https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx


4 משרד הבריאות. תקצוב מערכת הבריאות בישראל וניתוח הצעת תקציב


5 משרד הבריאות . משרד של.
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/HealthAndLifestyle/Overweight_Obesity/Pages/ObesityInHealthSurvey.aspx


6 משרד הבריאות .משרד של.
https://www.gov.il/he/departments/news/31052021-01


6 Pחוויות מטופלים של דלקת מפרקים שגרונית מודלים של טיפול: סקר בינלאומי.
https://globalranetwork.org/project/global-ra-network-survey/


7 חוויות מטופלים של דלקת מפרקים שגרונית מודלים של טיפול: סקר בינלאומי.
https://globalranetwork.org/project/global-ra-network-survey/


 


 

Translate »